Subahannallah , khat4m quran 3 kali seminggu dan s3ring dikunjungi ulama . Rahsi4nya ialah selalu bersel4wat nabi .

Allah SWT berfirman yang berm4ksud: “Sesungguhnya Allah dan maI4ikat-Nya berseI4wat (memberi segala pengh0rmat4n dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad SAW),

wahai 0r4ng-0r4ng yang beriman berseIawatlah kamu kepadanya serta ucapkanIah saIam sejahtera dengan pengh0rmat4n yang sepenuhnya.” (Surah al-Ahzaab, ayat 56).

Berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW nampak seperti satu zikir biasa namun m4nfaatnya sangat besar. Ini kerana di Padang Masyhar kel4k,

tiada m4nusia terlepas dari d0s4 kecu4li Nabi Muhammad SAW. Malah Baginda adalah satu-satunya Nabi pemberi sy4faat.

Bagi mendapatkan j4minan syafaat daripada Nabi SAW kita digal4kkan bersel4wat.

Dalam satu h4dis, Rasulullah SAW bersabda yang berm4ksud: “Sesiapa yang bersel4wat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali, ia akan memp3roleh syafaatku pada hari ki4mat.” (Riwayat Tabrani)

Ternyata sering bers3lawat memberikan 1001 kebaikan kepada m4nusia yang tidak menyislhkan duni4 sebaliknya mel3bihkan akhlr4t dalam kehidup4n.

Itulah juga r4hsia mengenai se0rang w4rga emas berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat iaitu Hubabah Anisah binti Sayyid Yusof Al Hadad yang kini berusia 105 tahun.

Siapakah wanita warg4 emas yang sangat istim3wa ini?

Hubabah Anisah binti Sayyid Yusof Al Hadad yang kini berusia 105 tahun mampu khat4m Al-Quran 3 kali seminggu

Sering mengumpulkan biji-biji buah-buahan seperti r4mbutan, long4n dan lain lagi dan m3ngira jumlah surah Al-Ikhlas yang dibacanya beribu kali sehari.

Usinya sudah mencapai 105 tahun. Dan sal4h satu amalan r4hsia panjang umurnya ialah dirinya suka bersel4wat dan pesannya, jang4n sedikit pun membuka aib orang apatah lagi menghln4 sese0rang itu.

Apabila rumahnya didat4ngi tetamu, dirinya akan menj4mu tamu dengan ramah dan dirinya amat suka dib4cakan qasidah m3muji Datu beli4u iaitu Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam (berketurunan Nabi).

Beli4u suka mengumpulkan biji-biji seperti buah iaitu biji rambutan, bii durian belanda, longan dan lain-lain. Biji itu beli4u akan basuh dan dim4sukkan ke dalam mangkuk untuk menghitvng jumlah surah Al-Ikhlas yang dirinya bacakan.

Salah satu am4lan dirinya ialah membaca surah Al-Ikhlas ribu4n kali dan setiap hari tidak menlngg4lkan membaca Robitul Haddad.

Malah lebih menguj4kan Hubabah Anisah mampu khat4m Al-Quran tiga kali seminggu dan terny4ta amalan dirinya sungguh lu4r biasa.

Kita mungkin tidak mampu menuruti am4lan w4rga emas ini tetapi cukuplah kita mint4 didoakan kerana dirinya adalah se0rang ahli ibadah dan Dzurriyat keturun4n Rasulullah SAW. Dirinya suka bers3dekah dan dirinya juga seor4ng auliya Allah.

Ramai habib dan ulama m3ngunjvnginya di rumah dan beli4u akan minta dibacakan qasidah dalam setiap kunjvngan itu.

Banyak para habib dan dan ulama yang sering mengunjunginya di rumah. Didoakan agar dirinya dipanj4ngkan usia dan sih4t tubuh bad4n.

Mudah-mudahan Dos4-dos4 dan kesal4han kita di4mpuni Allah, dik4buIkan segala h4jat, seIamat dunia dan akhlr4t, per0leh husnul khatimah dan masuk syurga tanpa his4b, aamiin.

Sumber: Kashoorga