Laung4n Azan Syahdu Dari Mujahidin Syri4 , Boleh Men4ngis Bila Mendengarnya .

Allahu akbar! Memang betul-betul semangat teng0k Muj4hidin Syri4 ini, seolah-olah mem4nggil kita untuk turut pergi berju4ng sama. Atau pun paling kur4ng,

membantu mereka dengan apa jua cara term4suklah yang paling mudah iaitu sentiasa berdoa untuk kemen4ngan Islam dan mereka siang dan malam.

Laung4n Azan syahdu dari muj4hidin Syri4 di m3dan Jih4d. Boleh men4ngis mendengarnya

Amat beruntung rakyat Syri4 yang berju4ng men3ntang Mu suh2 Allah. Sedangkan kita di sini lebih rug! dari mereka. Mereka sebenarnya yang lebih bervntung. Kenapa saya kata mereka lebih untung? Kerana peluang mereka terbuka lu4s untuk ‘m4ti syahid’.

Syri4 termasuk dalam wilayah / bumi Syam. Bumi Syam itu terdiri dari Palestine, Syria, Jordan, Lubnan dan kawasan-kawasan yang diku4sai Isra3l.

Asalnya bumi Syam hanya satu, dengan Damsyik (Damascus) sebagai ibukotanya. Tetapi ia telah berp3cah akibat kes3n dari penj4jahan barat dulu.

Bumi Syam adalah bumi para anbiya’. Dan walaupun Nabi Muhammad S.a.w tidak l3hir atau men3tap di Syam, tetapi beli4u tetap ada kaitan dengan bumi Syam, antaranya;

Ayahandanya iaitu Abdullah bin Abdul Muthalib m3ningg4l dunia di Syam. “Nabi S.a.w pernah dibawa oleh Abu Thalib untuk berniaga di Syam ketika nabi masih kanak-kanak.

“Pend3ta Buhaira di Basrah (Bushra), Syria yang beritahu Abu Thalib bahawa Muhammad S.a.w bakal menjadi Rasul.

Khadijah r.a juga pernah mengh4ntar Nabi S.a.w berniaga ke Syam ketika nabi masih muda. “P3ristiwa Isra’ Mi’raj, Nabi S.a.w di isra’kan ke Baitul Maqdis, Palestine, dalam masa tak sampai satu malam.

Syria juga adalah tempat bersem4dinya beberapa orang sahabat Nabi S.a.w iaitu Bilal ibnu Rabbah, Khalid bin Al-Walid, Abu Hurairah, Abu Darda’ dan Mu’awwiyah bin Abi Sufyan radhiallahu anhum.

Para ulama besar yang menjadi rujukan um4t Islam di seluruh dunia pun ramai yang l4hir di Syria, antaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Imam Adz-Dzahabi.

H4dits-hadits berkenaan Wilayah Syam yang berkaitan

Rasulullah S.a.w bersabda maksudnya; “Akan ada nanti t3ntera yang berju4ng di Syam, t3ntera yang berju4ng di Iraq, dan t3ntera yang berju4ng di Yaman.” Rasulullah ditanya, “Kemanakah saya harus bergabung? “.. Pergilah ke Syam.” [Hadits Riwayat Abu Dawud]

Nabi Isa a.s nanti akan turun di Damsyik, Syria, berdasarkan kepada sabda Rasulullah S.a.w, “Baginda (Nabi Isa a.s) akan turun berdek4tan dengan menara putih di timur Damsyik, dengan mem4kai pakaian kuning.

Dua telapak tangannya terl3tak di atas sayap dua malaik4t. Apabila dia menundukkan kep4lanya menitislah air. Apabila dia meng4ngkat kepalanya lagi, turunlah daripadanya seperti untai4n mutiara.” [H4dits Riwayat Muslim, dari Al-Nawas bin Sam’an]

“Isa ibn Maryam akan turun di ‘Menara Putih’ (Al Mannaratul Baidha’) di Timur Damsyik”. [H4dits Riwayat Thabrani, dari Aus bin Aus].

Ya Allah, bantulah perju4ngan Islam dengan mengutvskan Imam Mahdi dan menurunkan Isa Ibnu Maryam a.s dari l4ngit, amiin.

Penutup

“Bukan kem!skin4n yang aku khu4tirkan ke atas kalian. Yang aku khu4tirkan adalah kalau dunia dilimp4hkan kepada kalian, sebagaimana dilimpahkan kepada orang-orang yang sebelum kalian,

lalu kalian bers4ing merebutkannya, sebagaimana mereka dahulu mer3butkannya, dan akhirnya dunia itu membuat kalian h4ncur, sebagaimana telah membuat mereka h4ncur”. [H4dits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Sumber:unikversiti